Polityka prywatności

KokoNove.com

Regulamin

§ 1.

Wstęp

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania sklepu internetowego https://www.kokonove.com/, zwanego dalej Sklepem.
 2. Skierowany jest do Konsumentów i określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego. 
 3. Określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

§ 2.

Definicje

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.kokonove.com/.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna: Katarzyna Olejniczak, zam. przy ul. Świerkowej 23, 83-021 Rokitnica, prowadząca działalność nierejestrowaną zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
 3. Klient – każdy podmiot, który korzysta z usług i funkcjonalności Sklepu, a w szczególności dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Produkt – dostępny w Sklepie Produkt będący przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 10. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 11. Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.
 13. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego Koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności.
 14. Administrator – Katarzyna Olejniczak, zam. przy ul. Świerkowej 23, 83-021 Rokitnica.
 15. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.
 16. Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem https://kokonove.com/.
 17. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 3.

Warunki korzystania ze sklepu

 1. Korzystanie ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Sklepu. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie Sklepu.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszego regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 5. Klient musi być osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze Sklepu pod opieką prawnego opiekuna.
 6. Klient odpowiedzialny jest za prawidłowość danych, podanych w Formularzu rejestracyjnym i Formularzu zamówienia, utrzymanie w tajemnicy hasła niezbędnego do zalogowania się w Sklepie oraz za wszelakie działania powstałe poprzez jego Konto.
 7. Klient w żaden sposób nie może przekazać, czy też odsprzedać swojego Konta osobie trzeciej.
 8. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu bądź działania na szkodę Sklepu, Konto może zostać zablokowane bądź usunięte.
 9. Wszystkie ceny w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 10. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy Sprzedaży.

§ 4

Rejestracja

 1. Klient oświadcza, że swoje dane podaje dobrowolnie.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Aby zarejestrować Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych : imię, nazwisko oraz adres mailowy.
 4. W Formularzu zamówienia Klient podaje imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz pełny adres, na który powinny być wysłane Zamówione Produkty.
 5. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych, Klient zobowiązany jest do ich natychmiastowej aktualizacji. Za skutki podania nieaktualnych danych odpowiada Klient.
 6. Z chwilą dokonania płatności Umowę sprzedaży uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Płatność należy dokonać na numer rachunku bankowego Sprzedawcy: PL 35 1870 1045 2078 1061 9526 0001 Nest Bank, właściciel rachunku Katarzyna Olejniczak. Możliwe jest również dokonanie wpłaty poprzez system PayPal po indywidualnym ustaleniu.
 8. Dane osobowe umieszczone przez Klienta będą przetwarzane zgodnie polskim prawem, a w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
 9. Rejestrując się, Klient wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep, w celu rejestracji, obsługi sprzedaży, polepszenia jakości świadczonych usług, a także w celach statystycznych i marketingowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883). 
 10. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Klient ma możliwość wglądu do swoich danych osobowych, ich aktualizacji, bądź zaprzestania ich przetwarzania. 
 11. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: shop@kokonove.com.
 12. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

§ 5
Reklamacje

 1. Mając na uwadze dobre obyczaje i słuszny interes Klientów, w przypadku zastrzeżeń co do treści merytorycznej Produktu Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Klient składa reklamację w formie pisemnej i przesyła ją wraz z zakupionymi Produktami na adres Sprzedawcy podany w § 2 ust. 2. niniejszego regulaminu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia dostarczenia Produktu Klientowi przez Sprzedawcę.
 3. Ryzyko i koszty związane ze zwrotem ponosi Klient zwracający Produkt. 
 4. Produkt musi być odesłany niezwłocznie po zgłoszeniu chęci zwrotu.
 5. Zwrot należy wysłać odpowiednio zabezpieczony, przesyłką rejestrowaną. Nie będą przyjmowane przesyłki odsyłane za pobraniem.
 6. Reklamacja powinna zawierać, konkretne zarzuty merytoryczne wraz z uzasadnieniem a także 
  • imię i nazwisko, 
  • adres e-mail lub adres do korespondencji, 
  • nr telefonu, 
  • wskazanie numeru Zamówienia, 
  • nazwę Produktu,
  • datę zakupu.
 7. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Sprzedawcy.
 8. W przypadku uwzględnienia reklamacji Produktu, Sprzedawca dostarczy nowy Produkt, nie pobierając dodatkowej opłaty. 
 9. W przypadku jeśli nie będzie możliwe dostarczenie nowego Produktu, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione za Zamówienie opłaty.
 10. W przypadku o którym mowa w ust. 6 Klient zobowiązany jest do podania nr konta bankowego Klienta, na które ma zostać dokonany zwrot środków. Sklep wykonuje przelewy wyłącznie na konta w polskich bankach lub poprzez PayPal.

§ 6
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. W celu odstąpienia od umowy, Klient, będący Konsumentem, powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną do Sprzedawcy na adres mailowy: shop@kokonove.com.
 3. Informację o odstąpieniu od umowy należy przesłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, która powinna zawierać następujące dane: 
  • imię i nazwisko, 
  • adres e-mail lub adres do korespondencji, 
  • nr telefonu, 
  • wskazanie numeru Zamówienia,
  • nazwę Produktu,
  • datę zakupu,
  • oraz nr konta bankowego Konsumenta, na które ma zostać dokonany zwrot środków (Sklep wykonuje przelewy wyłącznie na konta w polskich bankach lub poprzez PayPal). 
 4. Zwracany przedmiot nie może być uszkodzony, nie może nosić żadnych śladów użycia, nie może być niekompletny.
 5. Klient przesyła zakupiony Produkt na adres Sprzedawcy podany w § 2 ust. 2. Niniejszego.
 6. Ryzyko i koszty związane ze zwrotem ponosi Klient zwracający Produkt. 
 7. Produkt musi być odesłany niezwłocznie po zgłoszeniu chęci zwrotu.
 8. Zwrot należy wysłać odpowiednio zabezpieczony, przesyłką rejestrowaną. Nie będą przyjmowane przesyłki odsyłane za pobraniem.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi, wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Klienta od Umowy zawartej na odległość. 
 10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Zwrotowi nie podlegają:
  • artykuły wykonane na zamówienie (indywidualne, o właściwościach określonych przez Kupującego),
  • Produkty uszkodzone,
  • Produkty używane,
  • Produkty, w których na życzenie Klienta dokonano zmian: np. materiałów, czy też rozmiaru,
  • Produkty, które Klient chciałby zwrócić po upływie 14 dni od daty ich otrzymania.

§ 7
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z Umowami zawartymi na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą,
  • do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  • skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 8
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.
 2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej, w szczególności: Formularz rejestracji i Formularz zamówienia.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika wyrażona za pomocą odpowiedniego formularza na Stronie internetowej.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach Formularza zamówienia przetwarzane są w celu wykonania Umowy zawieranej na odległość za pośrednictwem Sklepu. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć umowę sprzedaży z Administratorem.
 6. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach Formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zapisać się na newsletter. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika, którą Użytkownik może wyrazić w Formularzu zapisu na newsletter.
 7. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  • ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 9
Prawa Użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w § 2 pkt.9, w tym w szczególności:
  • prawo dostępu do danych,
  • prawo do poprawienia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 2. Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Użytkownik uprzednio wyraził taką zgodę.
 3. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: shop@kokonove.com.


§ 10
Gromadzone informacje

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji Użytkownika.
 3. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.
 5. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 6. Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona internetowa. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 7. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi podmiotami korzystającymi ze Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 8. Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej (tzw. profilowanie). Są to:
  • Google Analitycs – stosowana w celu analizowania statystyk Strony internetowej,
  • Facebook Pixel – stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku.
 9. Konsekwencją zastosowania technologii wymienionych w ust. 8 będzie zoptymalizowanie Strony internetowej, jej treści oraz oferty Produktów do potrzeb Użytkownika.


§ 11
Cel wykorzystania danych

 1. Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:
  • prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej,
  • monitorowania stanu sesji,
  • analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej,
  • realizacji umów zawartych za pomocą Strony internetowej (realizacji Zamówień złożonych w Sklepie).
  • a także w celach statystycznych i marketingowych.

§ 12

Kontakt ze Sklepem

 1. Klient/Użytkownik może kontaktować się ze Sprzedawcą i Administratorem za pośrednictwem:
  • przede wszystkim poczty elektronicznej, na adres: shop@kokonove.com
  • ale także za pośrednictwem komunikatora Messenger @KokoNove
  • oraz aplikacji Instagram @KokoNoveBizu.

§ 13

Zakończenie

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian niniejszego regulaminu w dowolnym czasie z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie.
 4. Do umów zawartych przed zmianą niniejszego regulaminu stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.